• Club / Organization Advisor:

  Soma Rai

   

  Advisor Email:

  srai@ucvts.org

   

  Advisor Phone:

   Phone Ext. 837