• Club/Organization Advisor:

  Dr. Latanya Sharif-Bakari

   

  Advisor Email:

  lsharifbakari@ucvts.org

   

  Advisor Phone:

  (908) 889-8288 x707